Patent Hareketi Derneği Üyelik Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

Patent Hareketi Derneği

ÜYELİK FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ÜYELİK KOŞULLARI

Patent Hareketi Derneği üyeliği, ülkemizin dünyada patent zenginliğiyle bilinen, bilim ve teknikte dünyaya ışık tutan bir konuma yükselmesi için patent sayımızın artmasının gerekliliğine inanan, bu bilincin ve farkındalığın yayılma süreci içinde aktif rol almak isteyen, millî ve yerli sosyal sorumluluk projemizde yer almak isteyen tüm tüzel kişilere, organizasyonlara, girişimlere ve bireylere açıktır.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

  1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
  4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
  5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Üyeler, yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) Dernek faaliyetlerinin yürütüldüğü; Büyükdere Cad. No:62 K:3 Lale İş Merkezi Mecidiyeköy Şişli/İstanbul adresinde mukim Patent Hareketi Derneği (İşbu sözleşmede “Dernek” olarak anılacaktır.)

b) Patent Hareketi Derneği’ne üye olan kişiler (İşbu sözleşmede “Üye” olarak anılacaktır.)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu dernek üyelerinin hak ve yükümlülükleri şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, derneğe üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, derneğin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 250 Türk Lirası, yıllık olarak da 250 Türk Lirası alınır.

Ödemelerin iki ayrı havale/eft şeklinde yapılması, birinci ödemede açıklama kısmına “Dernek Giriş Ödentisi” yazılması; ikinci ödemede “Dernek Yıllık Aidatı” yazılması rica olunur.

Üyelik Giriş Ödentisi: 250 TL (Bir defaya mahsus alınır.)

Yıllık Üyelik Aidatı: 250 TL

Söz konusu ödemeler yapıldıktan sonra, ödemiş olduğunuz havale/eft dekontunun bir suretini genelsekreter@patenthareketi.org e-posta adresine göndermenizi istirham ederiz.

Tüzüğün İlgili Maddesi (Madde 20):

*Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 250 Türk Lirası, yıllık olarak da 250 Türk Lirası aidat alınır.

3.3. Üye yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, derneğin düzenleyeceği etkinlikler (panel, eğitim, seminer, konferans, zirve, yarışma) için davetiye alma ve etkinliklere katılabilme hakkına sahiptir.

3.5. Üye, derneğin oluşturacağı projelerde, komitelerde ve çalışma masalarında aktif rol alma hakkına sahiptir.

3.6. Üye, dernek üyeliğini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

3.7. Dernek, işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

4.1. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya dernek tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

4.2. Dernek, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

4.3. Üyenin, üyeliğini iptal etmek istemesi durumunda “genelsekreter@patenthareketi.org” e-posta adresine yazılı beyanda bulunması yeterli olacaktır.

5. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme, üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

ÜYELİK FORMU

Üyelik için aşağıdaki linkte sunulan üyelik başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra taranmış halini ya da fotoğrafını çekerek “genelsekreter@patenthareketi.org” e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir.

ÜYELİK FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Patent Hareketi DerneğiBu site kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerezler kullanır. KVKK uyarınca haklarınızı öğrenmek için KVKK Aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.